Distanční výuka 11. - 22. 1. 2021

Vážení rodiče, milé žákyně a žáci,
 
dle informace MŠMT ČR bude od 11. do 22. ledna 2021 probíhat výuka ve stejném režimu jako v předchozím období, tzn. že všech oborech a předmětech vyučujeme nadále distanční formou.
Toto opatření je platné do 22. 1 2021. Pro další informace sledujte, prosím, naše stránky.
 
Děkujeme za pochopení  
 
SZUŠ Universum 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
Výňatek z metodického pokynu MŠMT, který stanoví pravidla pro ZUŠ v případě distanční výuky:
 

§ Po zcela nových zkušenostech ze situace v druhém pololetí školního roku 2019/2020 byla ve školském zákoně novelou vyhlášenou pod č. 349/2020 Sb. s účinností ode dne 25. 8. 2020 stanovena pravidla pro vzdělávání distančním způsobem v některých mimořádných situacích uzavření škol či zákazu přítomnosti dětí, žáků nebo studentů ve školách. Zákonem je nyní nově stanovena

a) povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, žáky a studenty a zároveň

b) je stanovena povinnost dětí, žáků nebo studentů se tímto způsobem vzdělávat (s výjimkou žáků základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky).

Povinnost distančně vzdělávat má ve vymezených situacích mateřská škola ve vztahu k dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, dále základní škola, střední škola, konzervatoř, vyšší odborná škola, základní umělecká škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky.

§ Pokud jsou splněny podmínky dle § 184 a školského zákona, ZUŠ zahájí přechod na vzdělávání distančním způsobem a informuje o tom zákonné zástupce žáků. Vzdělávání distančním způsobem je pro žáky dobrovolné.

Nastat mohou následující situace:

· žák nabídky distančního způsobu vzdělávání využije,

· zákonný zástupce žáka omluví, žák nabídky distanční výuky nevyužije, zůstává nadále žákem školy a úplata za vzdělávání se nevrací,

· zákonný zástupce nereaguje, se školou nekomunikuje, žák zůstává nadále žákem školy a úplata za vzdělávání se nevrací,

· zákonný zástupce informuje školu o ukončení vzdělávání v ZUŠ. Žák přestává být žákem školy dnem uvedeným v písemném oznámení o ukončení vzdělávání, jinak dnem doručení. Pokud bude žák chtít od září následujícího roku opět navštěvovat ZUŠ, může být znovu přijat ke studiu za podmínek uvedených v § 2 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci úplaty se postupuje podle § 8 odst. 3 vyhlášky č. 71/2005 Sb. Podle tohoto ustanovení platí, že ukončí-li žák vzdělávání na základě písemného oznámení z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit. Situaci lze chápat jako důvod hodný zvláštního zřetele. Žák v takovém případě není hodnocen na vysvědčení.